+375173642454
+375296281073
+375297577308

Dla osób prywatnych

Profesjonalna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych

Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners świadczy pomoc prawną na rzecz obywateli Białorusi oraz cudzoziemców w zakresie:
1.    Prawa mieszkalnego, mi. w związku z powstaniem, realizacją i utratą prawa własności i(lub) posiadania/korzystania z pomieszczenia mieszkalnego;
2.    Spraw spadkowych;
3.    Stosunków prawnych powstałych wskutek czynów niedozwolonych (wyrządzenia szkody);
4.    Spraw w związku z prawem rodzinnym, w tym w związku zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, przysposobieniem, opieką i kuratelą, obowiązkami alimentacyjnymi itp., majątkowymi i osobistymi niemajątkowymi stosunkami prawnymi w małżeństwie.
5.    Stosunkow prawnych w związku z posiadaniem, korzystaniem i rozporządzeniem majątkiem, w tym obiektami nieruchomości;
6.    Stosunków prawnych w związku tworzeniem i wykorzystaniem dzieł  naukowych, literackich i sztuki (prawo autorskie);
7.    Stosunkow administracyjnych;
8.    Spraw kryminalnych.

W ramach świadczenia pomocy prawnej na rzecz osob fizycznych adwokaci Biura:
1.    Udzielają porad prawnych i wyjaśnień,
2.    Sporządzają wnioski (pozwy), skargy (odwołania) oraz inne dokumenty;
3.    Reprezentują interesy klientów w sądach, w postępowaniu egzekucyjnym oraz w instytucjach państwowych i innych, w tym w organach władzy i samorządach oraz przed osobami fizycznymi;
4.    Reprezentują klientów w sprawach karnych w charakterze obrońcy w postępowaniu tak przedsądowym jak i sądowym oraz w charakterze pełnomocnicka osób poszkodowanych, powodów, pozwanych;
5.    Reprezentują klientów w postępowaniu administracyjnym w charakterze obrońcy, przedstawiciela poszkodowanego, inych osób, ktore uczestniczą w postępowaniu procesowym.
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!